Korzyści

Jednym z najważniejszych parametrów obligacji określanych w warunkach emisji jest ich zapadalność, tj. horyzont czasowy inwestycji. Termin wykupu obligacji przez emitenta jest istotny zarówno dla inwestorów jak i emitentów, którzy dzięki tej wiedzy mogą ocenić na ile
Obligacje zamienne stanowią szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych, który oferuje dodatkowe korzyści zarówno dla emitenta jak również dla nabywcy obligacji. Są to tzw. instrumenty hybrydowe łączące w sobie cechy instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych) oraz element opcji (prawo do
W rozwoju wielu firm nadchodzi moment, w którym czynnikiem niezbędnym do utrzymania pożądanego tempa rozwoju jest pozyskanie kapitału do spółki. Podejmując decyzję o pozyskaniu kapitału dłużnego, rozpatruje się najczęściej dwie możliwości, tj. kredyt lub emisję obligacji. Odpowiedź
Z punktu widzenia inwestorów publiczny rynek obligacji Catalyst oferuje różne możliwości osiągania zysku z dłużnych instrumentów finansowych, jakimi są obligacje korporacyjne. Biorąc pod uwagę różnorodność emitentów obecnych na Catalyst po 5 latach jego istnienia można stwierdzić, że
Spółka, która planuje emisję obligacji w pierwszej kolejności powinna ustalić podstawowe parametry emisji, w tym zbadać warunki proponowane przez konkurencję. Jedną z istotnych cech każdej emisji jest podjęcie przez emitenta decyzji o wprowadzeniu (lub też niewprowadzeniu) obligacji na rynek publiczny Catalyst.
Z dniem 1 kwietnia 2015 rozpocznie się sprzedaż nowej emisji obligacji skarbowych, do oferty trafią jak zwykle obligacje 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie. W związku z niedawną decyzją Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stopy referencyjnej o
W niniejszym artykule przedstawiony został szczególny rodzaj hybrydowych instrumentów finansowych – obligacji zamiennych i ich pochodne. Omówiono także korzyści wynikające z ich emisji. Obligacje zamienne łączą w sobie cechy dwóch różnych walorów – instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych)
Obligacje korporacyjne to kategoria inwestycji, która może zainteresować każdego. Dla preferujących lokaty będzie to atrakcyjny dodatek do portfela zwiększający rentowność portfela. Inwestorzy preferujący akcje mogą rozważyć obligacje korporacyjne jako sposób na zmniejszenie ryzyka. Jest również duża grupa
Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe, które można kupić na rynku wtórnym lub pierwotnym. W niniejszym artykule opisujemy różnice wynikające z inwestowania w obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym i wtórnym. Wybór sposobu zainwestowania w obligacje jest ważny, ponieważ może mieć
Istnieją dwa sposoby inwestycji w obligacje korporacyjne – kupując samodzielnie obligacje albo kupując jednostki funduszy obligacji korporacyjnych. Niniejszy artykuł jest poradą istotną przy wyborze metody inwestycji, ponieważ porównuje obie opcje. Rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce sprawia,
Wycena i rentowność obligacji korporacyjnychInwestując w obligacje korporacyjne warto znać metody ich wyceny oraz obliczania rentowności. Podstawowy wzór na wycenę obligacji wynika z modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych: gdzie:P – wartość obligacji,n – liczba okresów odsetkowych,Ct – płatności odsetkowe w okresie t lub spłata odsetek i wartości nominalnej