Najważniejsze korzyści z inwestowania w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to kategoria inwestycji, która może zainteresować każdego. Dla preferujących lokaty będzie to atrakcyjny dodatek do portfela zwiększający rentowność portfela. Inwestorzy preferujący akcje mogą rozważyć obligacje korporacyjne jako sposób na zmniejszenie ryzyka. Jest również duża grupa inwestorów, dla których obligacje korporacyjne stanowią podstawową część portfela inwestycyjnego. 

W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze korzyści inwestowania w obligacje korporacyjne:

Wysokie stopy zwrotu od 6% do 11%

Są na rynku emitenci, którzy oferują oprocentowanie wyższe od lokat rzędu 6-8%, przy jednoczesnym bezpieczeństwie powierzonych środków. Z kolei osoby, które preferują wyższe stopy zwrotu i są świadome wyższego ryzyka, również nie będą zawiedzione. Na rynku obligacji korporacyjnych są spółki oferujące obligacje o rentowności od 9% do 11%. Jednak w tym przypadku inwestorzy powinni mieć już wiedzę i doświadczenie potrzebne do oceny emitenta.

Proste i przejrzyste zasady inwestycji

Obligacje korporacyjne w przeciwieństwie do wielu produktów inwestycyjnych mają prostą konstrukcję i przejrzyste zasady:

  • po dokonaniu zakupu na rynku pierwotnym lub wtórnym inwestor na swoim rachunku maklerskim widzi ilość nabytych obligacji korporacyjnych,
  • na rachunek maklerski otrzymuje odsetki od obligacji,
  • terminy i wysokość odsetek są z góry znane, wynikają z  ogólnodostępnych dokumentów przygotowanych przez emitenta.,
  • każda emisja ma swój indywidualny czas trwania – zapadalność, inwestor w warunkach emisji zapisana ma zapisane kiedy dojdzie do wykupu obligacji, a tym samym do zwrotu kwoty pierwotnie zainwestowanej w obligacje.
Elastyczny dostęp do zainwestowanych pieniędzy

Zwolennicy lokat często nie są świadomi tego, że lokowanie środków w obligacje korporacyjne wiąże się z elastycznym i łatwym dostępem do zainwestowanego kapitału. Posiadane obligacje korporacyjne można w każdej chwili sprzedać nie narażając się na utratę naliczonych odsetek. Jedynym ryzykiem jest w tym przypadku płynność obligacji korporacyjnych na Catalyst. W przypadku potrzeby sprzedania obligacji np. o wartości ponad 200 tys. zł może to zająć kilka tygodni. Obligacje o wartości od 30 do 50 tys. zł można sprzedać w znacznie krótszym okresie czasu. Istnieje rozwiązanie stosowane w celu zwiększenia obrotów obligacjami korporacyjnymi. Emitenci podpisują z biurami maklerskimi umowy, w których niniejsze biura maklerskie pełnią funkcję animatora obligacji i ich celem jest zwiększanie obrotów.

Niskie koszty inwestowania w obligacje korporacyjne

Kupując obligacje na rynku pierwotnym nie ponosi się żadnych kosztów. Nie płaci się prowizji maklerskiej,  a obligacje nabywane są po cenie emisyjnej. W przypadku potrzeby sprzedania obligacji przed oznaczonym terminem wykupu ponosi się koszt prowizji maklerskie w wysokości ok. 0,2%. Sprzedając obligacje w dowolnym momencie inwestor otrzymuje zwrot kapitału i wartość odsetek na dzień sprzedaży obligacji.

Porównanie kosztów związanych z obligacjami korporacyjnymi i innymi inwestycjami:

  • fundusze pobierają opłatę dystrybucyjną nawet do 2%,
  • pobierają prowizję za zarządzanie od wartości całych aktywów od 1% do 3% w skali roku.
Dywersyfikacja portfela

Inwestorzy, którzy preferują inwestycje w akcje powinni rozważyć obligacje jako dodatek do swojego portfela inwestycyjnego. Dzięki temu część ich portfela będzie przynosiła zyski bez względu na koniunkturę na giełdzie. Jeśli w danym roku na rynku akcyjnym będą dominowały spadki to posiadanie w portfelu obligacji korporacyjnych może być czynnikiem decydującym o tym, czy dany rok zakończymy zyskiem czy stratą.

Dla osób oszczędzających w lokatach obligacje mogą stanowić dodatek zwiększający rentowność oszczędności. Lokaty po odjęciu podatku Belki często zarabiają na poziomie inflacji. Dodatek obligacji korporacyjnych może podnieść rentowność portfela o kilka dodatkowych punktów procentowych.

Na podstawie wymienionych korzyści można stwierdzić, że obligacje korporacyjne mogą zainteresować osoby o różnorodnych oczekiwaniach inwestycyjnych. Inwestorzy poszukujące bezpieczeństwa lub wyższych zysków znajdą na rynku satysfakcjonujące oferty.

Dla zainteresowanych aktualnymi emisjami obligacji na rynku pierwotnym polecamy wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zapisanych inwestorów na bieżąco informujemy o nowych ofertach.