Czym jest leasing?

Leasing jest umową cywilnoprawną, na podstawie której jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie leasingu czas, w zamian za ustalone ratalne opłaty zwane ratami leasingowymi. Finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą leasingu jest więc ciekawą alternatywą wobec kredytu. 

Instytucja leasingu regulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego. Znajdują się tam konkretnie wskazane przesłanki, których spełnienie skutkuje ważnością zawartej umowy leasingowej. 

Na co dzień przedsiębiorcy maja styczność z dwoma podstawowymi rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Ich rozróżnienie odbywa się na płaszczyźnie prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny zakłada przekazanie rzeczy użytkownikowi, w zamian za raty leasingowe. Inaczej mówiąc przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania podpisów amortyzacyjnych. Natomiast kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy są raty leasingowe, do których naliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, iż przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy. Mamy tu sytuacje odwrotną do leasingu operacyjnego, ponieważ to na leasingobiorcy będzie spoczywać obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć część odsetkową raty leasingowej, a podatek VAT musi uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu.  Warto wspomnieć, że leasingobiorca staje się automatycznie właścicielem przedmiotu z chwilą uiszczenia ostatniej raty.

Podsumowanie

Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu z pewnością są koszty. Rolę dominująca na rynku pełni leasing operacyjny, który daje korzyści podatkowe w krótkim okresie czasu oraz pozwala na rozłożenie płatności podatku VAT. W niektórych przypadkach warto jednak zastanowić się nad leasingiem finansowym. Za przykład mogą posłużyć podmioty z branży medycznej, które nie są płatnikiem podatku VAT lub podmioty inwestujące w środki trwałej o dużej wartości, z uwagi na możliwość skorzystania z przyśpieszonej amortyzacji oraz większej elastyczności trwania umowy.