FAQ - obligacje korporacyjne dla początkujących

Obligacje, szczególnie emitowane przez Skarb Państwa, uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych dostępnych na polskim rynku finansowym. Niemniej jednak nie możemy ich mylić z obligacjami korporacyjnymi, które wiążą się z ryzykiem. Niekiedy praktyka pokazuje, że inwestycja
Obligacje podporządkowane to jeden z nowych rodzajów obligacji, które zostaną wprowadzone wraz z nową ustawą o obligacjach w lipcu 2015 roku. Ten typ obligacji nie jest do końca obcy polskiemu systemowi prawnemu, ponieważ do tej pory takie
Emisje obligacji korporacyjnych organizowane są w trybie oferty publicznej lub w trybie oferty prywatnej. Niezależnie od rodzaju oferty Best Capital może, za zgodną Inwestorów, udostępnić dane kontaktowe Inwestorów oferującym nowe emisje obligacji korporacyjnych. Szczegóły dotyczące ofert prywatnych emitent lub
Koszty związane z inwestowaniem w obligacje na rynku wtórnym w obrocie giełdowym Catalyst wiążą się przede wszystkim z prowizją maklerską od transakcji. Zazwyczaj prowizje transakcyjne związane z zakupem obligacji są niższe niż w przypadku akcji, jednak biura
Konstrukcja obligacji korporacyjnych nie jest skomplikowana. Każde przedsiębiorstwo organizujące emisję obligacji przygotowuje dokument, tzw. Propozycję nabycia obligacji, w której szczegółowo opisuje warunki przeprowadzanej emisji, m.in.: cele i wielkość emisji, wartość nominalną oraz cenę emisyjną obligacji, wysokość i
Termin wykupu obligacji, nazywany też terminem zapadalności obligacji to okres czasu, po którym emitent obligacji zgodnie z warunkami emisji zobowiązuje się do odkupu obligacji od obligatariusza. Ze względu na termin zapadalności obligacji dzieli się je na krótko-,
Zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, a także spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe), jak również fundacje. W celu dokonania zakupu należy zapoznać się z parametrami emisji zawartymi w Propozycji
Rachunek maklerski jest narzędziem niezbędnym do dokonania inwestycji w instrumenty finansowe np. akcje, obligacje korporacyjne spółek dopuszczonych do obrotu giełdowego. Na rachunku maklerskim zapisywane są posiadane przez inwestora papiery wartościowe, za jego pośrednictwem inwestor ma możliwość obracania
Rachunek maklerski jest niezbędnym narzędziem do inwestowania w obligacje korporacyjne, które będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst oraz obligacji korporacyjnych nie mających formy dokumentu (zdematerializowanych). W przypadku zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym obligacje stają się
Obligacje korporacyjne to coraz popularniejsza forma lokowania oszczędności.  Poprzez swoją formę, proste i jasne reguły inwestycyjne, niskie ryzyko oraz znaczny zysk są niezwykle konkurencyjne wobec innych form inwestowania.Zakup obligacji korporacyjnych zasadniczo odbywa się na dwóch płaszczyznach. Rynku
Minimalna kwota potrzebna do zainwestowania zależy de facto od emitenta. Emitent w warunkach emisji może zawrzeć informację o minimalnym progu zapisu.  Oznacza to, że osoba kupująca obligacje, chcąc być brana pod uwagę podczas przydziału obligacji musi złożyć
Inwestor kupując obligacje na rynku pierwotnym nabywa prawo do świadczeń wynikających z obligacji – wypłaty odsetek. Zakup obligacji nie zobowiązuje jednak inwestora do posiadania obligacji aż do terminu ich zapadalności i wykupu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
1 2