OBLIGACJE KOMUNALNE

Elastyczność i uproszczona procedura

Jednostka samorządu terytorialnego będąca emitentem obligacji komunalnych określa podstawowe parametry emisji obligacji, działając na podstawie Ustawy o obligacjach. Dotyczy to takich parametrów jak cel emisji, oprocentowanie i sposób jego ustalenia, zapadalność i inne  klauzule. Pozwala to dopasować termin zapadalności do możliwości budżetu JST. Jest to w pewnym sensie odwrócenie ról w porównaniu z zaciągnięciem kredytu bankowego. W ramach kredytu  podstawowe warunki i klauzule są narzucane przez bank.

Jedną z zalet zaciągnięcia zobowiązania poprzez emisję obligacji komunalnych jest wyłączenie z obowiązku stosowania się do ustawy Prawo zamówień publicznych. Przekłada się to na swobodę emitenta w ustalaniu warunków emisji. Dzięki temu samorząd nie jest ograniczony sztywnymi regułami wyboru najlepszej oferty oraz nie ponosi ryzyka rozpoczynania procedury odwoławczej przez oferentów, których oferta nie została wybrana.

Wygodniejsze niż kredyt

Konstrukcja kredytu i obligacji jest odmienna, co oznacza że w przypadku obligacji gdzie odsetki mogą być wypłacone raz do roku, efektywne oprocentowanie będzie niższe niż w przypadku kredytu ze spłatą kwartalną lub miesięczną. Wynika to z wartości pieniądza w czasie. Ponadto w przypadku obligacji nie ma konieczności ustanawiania zabezpieczeń, których wymaga bank przy kredycie, a elastyczne sformułowanie celu emisji zwalnia JST z konieczności dokładnego rozliczania inwestycji, jak mogłoby być w przypadku kredytu bankowego.

Wydłużony okres zapadalności

Finansowanie poprzez emisję obligacji pozwala na ustalenie dłuższego okresu spłaty niż w przypadku kredytowania. Zazwyczaj JST emitują obligacje z terminem zapadalności od 7 do 10 lat lub dłuższym, nawet do kilkunastu lat. Konstrukcja obligacji pozwala samorządom korzystać z kapitału przez cały okres trwania emisji, przy okresowej wypłacie kuponów i końcowej spłacie kapitału, co w porównaniu z kredytem określane jest jako “karencja” w spłacie. Finansowanie poprzez obligacje idealnie zatem nadaje się do finansowania różnego rodzaju inwestycji samorządowych, gdzie zyski mogą pojawić się po kilku latach od realizacji inwestycji.   

Efekt marketingowy

Obligacje postrzegane są jako nowoczesny instrument finansowy, a JST która finansuje się w ten sposób jako prorynkowa. W przypadku wprowadzenia obligacji na rynek  Catalyst, przy zachowaniu granic regulaminowych, samorząd może wspomóc promocję swojej gminy czy miasta. Nabywcami takich obligacji, w przypadku oferty publicznej mogą być również mieszkańcy danego regionu, którzy nie tylko chcą zarobić, ale także wesprzeć swoją gminę.

Standard obligacji samorządowych

Typowa emisja obligacji komunalnych wprowadzanych na Catalyst powinna być emisją na okaziciela, niezabezpieczoną, o oprocentowaniu stałym lub zmiennym opartym na stawce WIBOR, bez powiązanych świadczeń niepieniężnych. Pomimo tego zdarzają się odstępstwa od reguły.

Kto nabywa obligacje komunalne?

  • banki (ponad 91%)
  • firmy ubezpieczeniowe (ok. 3 %)
  • fundusze inwestycyjne (ok. 3 %)
  • fundusze emerytalne (ok. 2 %)
  • inni, np. inwestorzy indywidualni (ok. 1%)

Wkład własny JST w projekty unijne

W związku z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020, JST aby realizować poszczególne inwestycje z dofinansowaniem, muszą wykazać środki własne. Emisja obligacji komunalnych może być szansą na pozyskanie wkładu własnego w projekt i pozwala zatem przyspieszyć pozyskanie unijnej dotacji.