Jak inwestować w obligacje korporacyjne przez IKE i IKZE?

Obligacje korporacyjne zyskują na popularności, tak samo jak rośnie zainteresowanie Polaków alternatywą dla emerytury z ZUS-u, którą może być oszczędzanie przez IKE lub IKZE. Co więcej na rynku dostępnych jest kilka ciekawych rozwiązań, jak IKE/IKZE połączone z dedykowanym rachunkiem maklerskim, poprzez który samodzielnie możemy nabywać instrumenty finansowe. Znacząco różni się to od modelu, w którym jesteśmy pasywni i wypracowanie oczekiwanego zysku oddajemy w ręce wybranego funduszu inwestycyjnego.

Na wstępie warto wspomnieć, że obligacje są papierami wartościowymi i należą do dłużnych instrumentów finansowych, gdzie jedna strona jest emitentem obligacji, a druga obligatariuszem (emitent jest dłużnikiem wobec obligatariusza) oraz zobowiązuje się do wykupu obligacji w określonym z góry terminie. Celem emisji obligacji jest przekazanie kapitału spółce przez inwestorów. Więcej o obligacjach korporacyjnych pisaliśmy w artykule: Obligacje dla początkujących – podstawowe pojęcia.

Czym jest IKE oraz IKZE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne oraz IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowią III filar polskiego systemu emerytalnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat przysługuje prawo do dokonywania wpłat na powyższe rachunki. W przypadku braku środków można zawiesić wpłaty środków na konta bez żadnych konsekwencji. 

Istnieją jednak pewne ograniczenia:

  • Nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie np. z małżonkiem, partnerem, dzieckiem.
  • Wyznaczony jest roczny limit wpłat (opisany w tabeli poniżej).
  • Można mieć tylko jedno konto IKE bądź IKZE, ale zgromadzone środki można dowolnie przenosić do innych instytucji. Jednak nie jest wykluczone posiadania jednocześnie IKE oraz IKZE.

Umowę o prowadzenie konta IKE lub IKZE można podpisać z:

  1. funduszem inwestycyjnym lub kilkoma funduszami inwestycyjnymi o ile są zarządzane przez to samo TFI,
  2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego,
  3. zakładem ubezpieczeń,
  4. bankiem o prowadzenie rachunku bankowego,
  5. dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Różnice między IKE i IKZE

Tabela 1 Zestawienie różnic IKE oraz  IKZE , Źródło: emerytura.gov.pl

1. Różnice v2

 
Tabela 2 Skala podatkowa


2. Skala podatkowa v2


 
Inwestowanie w obligacje korporacyjne
Podpisując umowę z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o konto IKE bądź IKZE, możemy korzystać z opcji rachunku maklerskiego i samodzielnie inwestować w obligacje korporacyjne oraz akcje. Zyski z takich inwestycji nie będą opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, który obecnie wynosi 19% w skali roku. Może się wydawać, że to nie są duże kwoty jednak w skali kilku lat prognozy są obiecujące.

Załóżmy, że zaczynamy oszczędzać od początku roku 2016 do 2035, wpłacając odpowiednio na IKE 4.500,00 zł. Inwestujemy w obligacje korporacyjne z możliwymi odsetkami 6%, wypłacanymi na koniec każdego roku. Poniższa tabela obrazuje zysk z inwestowania w obligacje korporacyjne za pomocą IKE.  

Tabela 3  Zysk z inwestowania w obligacje korporacyjne za pomocą IKE

3. IKE

(1) Różnica z inwestycji osoby inwestującej z IKE kończącej 60 lat i wypłacającej środki w danym roku (bez konieczności płacenia  podatku od dochodów kapitałowych), a osobą, która inwestuje bez rachunku IKE.

(2) Różnica z inwestycji osoby inwestującej z IKE, ale nie mającą ukończonych 60 lat i wypłacającej środki w danym roku (płacąca podatek od dochodów kapitałowych), a osobą, która inwestuje bez rachunku IKE.

Analizując powyższą tabelę można zauważyć korzyści zarówno z inwestowania przez IKE i wypłacania środków po określonym czasie, jak również inwestowanie i czekanie do osiągnięcia 60 roku życia, żeby nie płacić podatku. Różnice są znaczne, szczególnie jeśli poczekamy do określonego w ustawie wieku. Wtedy przy odpowiednim inwestowaniu po 20 latach możemy zyskać nawet około 8 000 zł (nie zakładano strat w wyniku np. niewypłacalności Emitenta obligacji korporacyjnych). Oczywiście powyższe sumy z tabeli są tylko orientacyjnym zyskiem, ponieważ nie wliczono opłat założenia rachunku, opłat manipulacyjnych, a co najważniejsze nie zawsze możliwe będzie osiągnięcie 6% zysku. Mimo tych opłat inwestowanie za pomocą IKE wydaje się być korzystne dla potencjalnego inwestora.

Inaczej sprawa wygląda z inwestowaniem w obligacje korporacyjne korzystając z rachunku IKZE. Jest to korzystny sposób oszczędzania, gdy środki zgromadzone na koncie nie będą wypłacone przed ukończeniem 65 roku życia. Ponieważ jest możliwość odprowadzenia podatku od dochodu 18% od wpłaty na IKZE (a nawet 32%), a przy wypłacie środków płaci się podatek tylko 10%, a nie 19% „podatku Belki”. Przy krótkim okresie czasu nie jest to skuteczny sposób. Załóżmy, że zawsze wpłacamy 4 500 zł od 2016 roku do 2035 inwestując w obligacje korporacyjne, z których odsetki wynoszą 6%, a odzyskany podatek zwracany jest na konto osobiste klienta. Poniższa tabela przedstawia ile jesteśmy w stanie zarobić w ciągu 20 lat.


Tabela 4 Zysk z inwestowania w obligacje korporacyjne za pomocą IKZE

4. IKZE(1)
Różnica z inwestycji osoby inwestującej z IKZE kończącej 65 lat i wypłacającej środki w danym roku (bez konieczności płacenia  podatku wg. skali podatkowej, ale płaci regulaminowe 10%), a osobą inwestującą bez rachunku IKZE.
(2) Różnica z inwestycji osoby inwestującej z IKZE, ale nie mającej ukończonych 65 lat i wypłacającej środki w danym roku (płacącej podatek wg skali podatkowej), a osobą inwestującą bez rachunku IKE.

Z powyższej tabeli widać, że zysk z inwestowania w obligacje korporacyjne dzięki IKZE, czekając z wypłatą środków do 65 roku życia jest mniejszy niż w  przypadku IKE. Nie możemy jednak zapomnieć o zwracanym nam podatku na konto osobiste. Jednak prowadząc takie konto również trzeba wziąć pod uwagę różne obowiązkowe opłaty, ryzyko straty oraz mniejszego zysku. Inaczej niż przy IKE, w IKZE będzie nam co roku zwracany podatek od wpłaty. W przypadku rocznych dochodów do wysokości 85 000 zł przez 20 lat możemy zyskać dodatkowo 16 200 zł, natomiast powyżej 85 000 zł można zyskać nawet 28 800 zł. Wypłata środków przed ukończeniem 65 roku życia nie jest korzystna, ponieważ w takie sytuacji trzeba odprowadzić podatek w zależności od wysokości wypłaty -18% lub 32%.


Podsumowanie
Tabela 5 Zestawienie wyników


5. Podsumowanie v2

W powyższej tabeli znajdują się najważniejsze wyniki. Jak widać przy rocznej wpłacie 4500 zł bardziej opłacalne wydaje się być konto IKZE. Ograniczeniem tutaj jest jednak limit środków jakie możemy inwestować, mając konto IKE możemy osiągnąć większe zyski poprzez inwestowanie większych sum pieniędzy. Kolejnym warunkiem jest wypłata środków dopiero po ukończeniu 65. roku życia. W przypadku IKE wypłata środków we wcześniejszym terminie nie jest tak niekorzystna jak w IKZE. Inwestycja środków przy użyciu indywidualnych kont emerytalnych jest ciekawą i przynosząca zyski metodą, jednak trzeba wcześniej to dobrze rozważyć.