REGULAMIN
I. REGULAMIN DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Część I. 1. Zasady działalności i współpracy z Best Capital
 1. Best Capital prowadzi serwis informacyjny pod adresem www.bestcapital.pl, poświęcony rynkowi kapitałowemu, a w szczególności obligacjom korporacyjnym. Celem funkcjonowania serwisu jest edukacja oraz przekazywanie Użytkownikom Serwisu informacji związanych z rynkiem obligacji korporacyjnych.
 2. Jeżeli Best Capital otrzyma informacje od Użytkownika Serwisu o posiadaniu wolnych środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe, to Best Capital może skontaktować Użytkownika Serwisu z Oferującym lub Emitentem w celu nawiązania stosunku prawnego. Best Capital nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Emitentem lub Oferującym. Best Capital nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Emitentem Papierów Wartościowych lub Oferującym.
 3. Best Capital nie prowadzi czynności związanych z działalnością maklerską, a w szczególności nie jest Oferującym w rozumieniu Ustawy o ofercie. Best Capital nie jest uprawniony do reprezentowania, składania oświadczeń woli we wzajemnych kontaktach pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a Oferującym lub Emitentem.
 4. Nie należy mylić inwestycji w Papiery Wartościowe z lokatami bankowymi podlegającymi gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestowanie w Papiery Wartościowe związane jest z ryzykiem poniesienia straty części lub całości wpłaconego kapitału.
 5. Best Capital nie przyjmuje wpłat od Użytkowników Serwisu.
 6. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego, doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Treści Serwisu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią Rekomendacji. Zawartość Serwisu nie spełnia wymogów stawianych Rekomendacjom, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie określa ryzyka inwestycyjnego, a także nie wskazuje konkretnych spółek lub instrumentów finansowych w celach inwestycyjnych. Zgodnie z powyższym Best Capital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie lektury Serwisu oraz nie gwarantuje poprawności, kompletności ani aktualności informacji zawartych w Serwisie.
 7. Best Capital przeprowadza Analizę finansową Emitenta opartą o historyczne dane finansowe, perspektywy rozwoju oraz rynek Emitenta. Po pozytywnym przejściu niniejszej analizy Best Capital może podjąć współpracę z danym Emitentem. Podjęcie współpracy z Emitentem na podstawie Analizy finansowej nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, ani nie może być odbierane jako zachęta pośrednia lub bezpośrednia do podejmowania jakichkolwiek decyzji.
 8. Best Capital dokłada należytej staranności w przygotowaniu treści i materiałów publikowanych na Serwisie. Nie stanowi to jednak gwarancji aktualności, poprawności oraz kompletności tych danych. W związku z tym  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy opublikowane w Serwisie.
 9. Użytkownik Serwisu Best Capital nie ponosi żadnych kosztów z tytułu korzystania z Serwisu.
Część I. 2. Zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną
Użytkownik Serwisu, który wypełnia Formularz zgłoszeniowy wyraża następujące zgody:
 1. “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji umowy. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolnie, oraz że na podstawie art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych mam prawo do wglądu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania oraz uaktualniania, zachowując prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania.”
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu umieszczenia ich w bazie Best Capital zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach działań marketingowych należy rozumieć działania promocyjne związane z przedmiotem działalności Best Capital.”
 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Best Capital, informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w tym celu udostępniam podany w zgłoszeniu adres elektroniczny.”
Część I. 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi
 1. Best Capital oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 3. Best Capital może udostępnić dane osobowe Użytkownika Serwisu Emitentowi lub Oferującemu Papiery Wartościowe. Dane osobowe przekazane są w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego pomiędzy wyżej wymienionymi stronami. Dane Użytkownika Serwisu udostępniane są wyłącznie podmiotom, którym przekazanie tych informacji jest niezbędne w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego.
 4. Best Capital zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Użytkownika Serwisu w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych osobowych zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia współpracy z Użytkownikiem Serwisu. Best Capital zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o dodatkowe dane osobowe, takie jak numer PESEL lub adres zamieszkania.
 5. Best Capital zastrzega sobie prawo do przeniesienia danych osobowych na inny podmiot za uprzednią zgodą Użytkownika Serwisu.
Część I. 4. Postanowienia końcowe
 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu Best Capital.
 2. Użytkownik Serwisu zapisując się do bazy Best Capital, udostępniając swoje dane osobowe oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz z treścią Polityki Prywatności i akceptuje ich treść.
 3. Informacje, które są publikowane w Serwisie oraz udostępniane Użytkownikom Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bestcapital.pl.
 5. Best Capital zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich publikacji. Zmiany będą dostępne na stronie Serwisu.
 6. Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Best Capital. Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter ogólny opisujący działalność i usługi Best Capital. Treści zawarte w Serwisie są przygotowywane z należytą starannością i dokładnością.
 7. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie całości lub części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody. Best Capital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji w całości lub w części treści zawartych w Serwisie.
II. REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Część II. 1. Zasady współpracy z Best Capital przy korzystaniu z usługi audytu kapitałowego
 1. Best Capital prowadzi działalność w obszarze doradztwa kapitałowego, w ramach którego oferuje usługę audytu kapitałowego. Celem przeprowadzenia audytu kapitałowego jest analiza i wskazanie dostępnych źródeł finansowania dla przedsiębiorcy.
 2. Jeżeli Best Capital otrzyma informację od Użytkownika Serwisu o zainteresowaniu usługą audytu kapitałowego, to Best Capital może skontaktować się z Użytkownikiem Serwisu w celu uzyskania niezbędnych informacji i dokumentów do przeprowadzenia audytu kapitałowego. W wybranych przypadkach Best Capital zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenie audytu kapitałowego.
 3. Zważywszy na to, że Użytkownik Serwisu oraz Best Capital zamierzają współpracować przy wykonywaniu usługi audytu kapitałowego, a co za tym idzie pewne ich specyfikacje, dane i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne zostaną wzajemnie ujawnione, Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, ujawnionych w ramach współpracy.
 4. W ramach audytu kapitałowego Best Capital analizuje możliwość pozyskania kapitału poprzez kredyty (inwestycyjne, obrotowe oraz kredyty preferencyjne), emisje obligacji i akcji/udziałów, pozyskanie inwestora prywatnego, finansowanie w formie leasingu, dotację. 
 5. Raport z audytu kapitałowego  zostanie przekazany Użytkownikowi w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów do jego przeprowadzenia. Best Capital zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu.
 6. Raport z przeprowadzonego audytu kapitałowego zawiera informacje dotyczące dostępnych źródeł finansowania na rynku, możliwości sfinansowania przedstawionego celu, rekomendację do wyboru najlepszego źródła finansowania, komentarz dotyczący pozostałych źródeł finansowania, dalsze kroki, w przypadku chęci pozyskania finansowania.
 7. Best Capital dokłada należytej staranności w przygotowaniu treści i materiałów stanowiących raport z przeprowadzonego audytu kapitałowego. Nie stanowi to jednak gwarancji aktualności, poprawności oraz kompletności tych danych. W związku z tym  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy w nim zawarte.
 8. Użytkownik Serwisu Best Capital nie ponosi żadnych kosztów z tytułu skorzystania z usługi audytu kapitałowego.  
 9. Skorzystanie z audytu kapitałowego nie jest zobowiązujące do podjęcia dalszej, odpłatnej współpracy z Best Capital.
Część II. 2. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik Serwisu, który wypełnia Formularz zgłoszeniowy akceptuje zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte w części I. 2  Regulaminu.
 2. Zasady postępowania z danymi osobowymi określa cześć I. 3 Regulaminu.
 3. Użytkownik Serwisu, który wypełnia Formularz zgłoszeniowy akceptuje postanowienia końcowe zawarte w części I. 4 Regulaminu.
Słownik:
Analiza finansowa autorska analiza wskaźnikowa i fundamentalna Emitenta opracowana i wykonana przez Best Capital na potrzeby własne, celem przeprowadzania selekcji Emitentów.
Best Capital -  Best Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 53-203, ul. Hallera 180/18 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360530.
Emitent spółka kapitałowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, która przeprowadza lub przeprowadziła emisję Papierów Wartościowych.
Formularz zgłoszeniowy - jest to Formularz dostępny na stronie www.bestcapital.pl, w którym Użytkownik Serwisu podaje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
Kodeks cywilny oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
Oferujący Emitent Papierów wartościowych albo firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o ofercie, oferująca Papiery Wartościowe Emitenta.
Papiery Wartościowe rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. z 2005 nr 183 poz. 1538.
Regulamin oznacza niniejszy zbiór zasad normujący prawa i obowiązki zachodzące pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Best Capital.
Rekomendacja w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich Emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Serwis zawartość strony internetowej pod adresem elektronicznym www.bestcapital.pl, należąca do Best Capital.
Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
Ustawa o ofercie - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1382).
Użytkownik Serwisu  - osoba fizyczna, bądź osoba prawna, z pełną zdolnością do czynności prawnych, która wypełniła Formularz zgłoszeniowy znajdujący się w Serwisie i podała swoje dane osobowe w celu zapisania się do bazy Best Capital.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).