Jak są skonstruowane obligacje korporacyjne?

Konstrukcja obligacji korporacyjnych nie jest skomplikowana. Każde przedsiębiorstwo organizujące emisję obligacji przygotowuje dokument, tzw. Propozycję nabycia obligacji, w której szczegółowo opisuje warunki przeprowadzanej emisji, m.in.: cele i wielkość emisji, wartość nominalną oraz cenę emisyjną obligacji, wysokość i rodzaj oprocentowania,  częstotliwość wypłaty odsetek czy termin wykupu obligacji i inne. Propozycja nabycia jest kierowana do inwestorów zainteresowanych nabyciem danej emisji.
 
Na podstawie parametrów podanych w Propozycji nabycia inwestor indywidualnie ocenia, czy oferowany przez emitenta kupon jest wystarczający  względem poziomu ponoszonego przez inwestora ryzyka. Po dokonaniu zakupu obligacji korporacyjnych inwestor otrzymuje regularne wypłaty odsetek w wysokości i terminach określonych w warunkach emisji. Najczęściej odsetki wypłacane są raz na kwartał, raz na pół roku lub raz na rok. Wysokość oprocentowania zależy od wielu czynników, przede wszystkim od ryzyka niewypłacalności emitenta ocenianego m.in. na podstawie wielkości, historii i wyników finansowych emitenta. Po upływie okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje emitent jest zobowiązany do ich wykupu – tym samym zwraca inwestorowi kwotę, za którą pierwotnie zostały kupione obligacje. Zysk inwestora stanowią odsetki wypłacane w okresie do wykupu.
 
Należy pamiętać, że polskie prawo wyróżnia dwa tryby emisji (prywatny oraz publiczny). Jeżeli emisja jest organizowana w trybie oferty publicznej parametry emisji są ogólnodostępne, najczęściej można je pobrać ze strony emitenta, znaleźć w prasie czy telewizji. Oferta publiczna nie ogranicza ilości oferentów, do których emitent kieruje Propozycję nabycia, ale wiąże się z wyższymi kosztami organizacji emisji. Inaczej jest w przypadku, gdy emisja jest przeprowadzana w trybie oferty prywatnej – w takim przypadku emitent (lub firmy doradcze wspierające go w organizacji emisji i poszukiwaniu inwestorów) nie mogą skierować Propozycji nabycia do więcej niż 149, wskazanych imiennie oferentów. Informacje o prywatnych emisjach obligacji wspieranych przez Best Capital można uzyskać dzięki rejestracji w serwisie.
 
Istnieją także inne, bardziej lub mniej złożone rodzaje obligacji korporacyjnych, takie jak obligacje zamienne czy obligacje zerokuponowe, o których więcej informacji znajdą Państwo w naszym serwisie.