Terminowy wykup obligacji serii A Wierzyciel S.A.

Z przyjemnością informujemy, iż Wierzyciel S.A. dokonał całkowitego, terminowego wykupu 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych.

Best Capital sp. z o.o. pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu obligacji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.