Obligacje Korporacyjne

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem nieustanie poszukują sposobów, które umożliwiałyby im racjonalne podejmowanie decyzji, tak aby uzyskać jak największy wzrost zysku przy minimalizacji ryzyka. Podejmowanie decyzji skupia się na wykorzystywaniu wielu rodzajów dźwigni.W biznesie dźwignia oznacza uzyskanie szeroko rozumianego
Na rynku obligacji Catalyst ceny instrumentów dłużnych są podawane jako procentowe ujęcie wartości nominalnej obligacji – jest to tzw. kurs obligacji. Jakie są zależności pomiędzy rynkową ceną danego instrumentu a jego rentownością? Czy wahania cen obligacji zawsze są
Z punktu widzenia inwestorów publiczny rynek obligacji Catalyst oferuje różne możliwości osiągania zysku z dłużnych instrumentów finansowych, jakimi są obligacje korporacyjne. Biorąc pod uwagę różnorodność emitentów obecnych na Catalyst po 5 latach jego istnienia można stwierdzić, że
Wskaźniki zadłużenia są dla każdego inwestora niezbędnym „kompasem” do orientacji w strategii oraz wynikach finansowych spółki. Pozwalają na szybką ocenę możliwości oraz perspektyw funkcjonowania opartych na kapitale obcym. Dają niezbędne podstawy do szybkiej oceny i reakcji inwestora.  W
Obligacje podporządkowane to jeden z nowych rodzajów obligacji, które zostaną wprowadzone wraz z nową ustawą o obligacjach w lipcu 2015 roku. Ten typ obligacji nie jest do końca obcy polskiemu systemowi prawnemu, ponieważ do tej pory takie
Zgodnie z polskim prawem, spółki kapitałowe, które podwyższają swój kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych udziałów (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub emisję akcji (w przypadku spółki akcyjnej) każdorazowo ustalają cenę oferowanych papierów własnościowych. Ta cena jest definiowana
Spółka, która planuje emisję obligacji w pierwszej kolejności powinna ustalić podstawowe parametry emisji, w tym zbadać warunki proponowane przez konkurencję. Jedną z istotnych cech każdej emisji jest podjęcie przez emitenta decyzji o wprowadzeniu (lub też niewprowadzeniu) obligacji na rynek publiczny Catalyst.
Jako pierwszy i często najważniejszy atrybut obligacji inwestorzy jak i emitenci traktują wysokość oprocentowania papierów dłużnych. Jeżeli spółka zamierza finansować się z emisji obligacji, to posiada przywilej ustalenia wysokości oprocentowania, inaczej niż w przypadku kredytu bankowego, kiedy
Z dniem 1 kwietnia 2015 rozpocznie się sprzedaż nowej emisji obligacji skarbowych, do oferty trafią jak zwykle obligacje 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie. W związku z niedawną decyzją Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stopy referencyjnej o
Polscy przedsiębiorcy poszukujący kapitału na finansowanie działalności , rozwoju firmy lub realizacji konkretnej inwestycji najczęściej decydują się na kredyt bankowy. Czy słusznie? Jakie są inne możliwości i co bardziej się opłaca? Zapraszamy do zapoznania się z tekstem,
Emisja obligacji korporacyjnych staje się coraz popularniejszą formą pozyskania kapitału przez polskich przedsiębiorców. W przypadku podjęcia decyzji o emisji papierów dłużnych spółki, jej władze powinny mieć na uwadze to, że inwestorzy mają prawo i oczekują przekazania szeregu
Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu w dniu 4.03.2015 roku podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 p.b. Tym samym główna stopa procentowa spadła do poziomu 1,5% - najniżej w historii. Skutki tej decyzji były szeroko
1 2 3 4 5 12