Co się stanie z odsetkami jeśli obligacje sprzedam przed terminem wykupu?

Inwestor kupując obligacje na rynku pierwotnym nabywa prawo do świadczeń wynikających z obligacji – wypłaty odsetek. Zakup obligacji nie zobowiązuje jednak inwestora do posiadania obligacji aż do terminu ich zapadalności i wykupu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedać posiadane obligacje wcześniej np. w przypadku gdy są one wycenione na rynku powyżej ceny nominalnej. Co w takim wypadku dzieje się z odsetkami, które przysługują inwestorowi do momentu posiadania obligacji?

Przy sprzedaży obligacji na rynku giełdowym bierze się pod uwagę przede wszystkim trzy rodzaje cen. Pierwszą z nich jest wartość nominalna obligacji, a więc kwota od której naliczane są odsetki. Po drugie brana pod uwagę jest cena rynkowa obligacji (tzw. cena czysta) – którą stanowi kurs, po jakim obligacje są aktualnie wyceniane na rynku. Kurs jest podawany codziennie podczas sesji giełdowych. Cena rynkowa (kurs) podawana jest w procentach w odniesieniu to wartości nominalnej – inwestorzy w ten sposób określają jaki procent nominału są skłonni zapłacić w danym momencie. Ostatnia, ale nie najmniej ważna cena obligacji to cena rozliczeniowa (tzw. cena brudna), która stanowi iloczyn wartości nominalnej i aktualnego kursu (ceny czystej) powiększony o odsetki należne sprzedającemu narosłe do dnia rozliczenia sprzedaży obligacji. Cena brudna to rzeczywista kwota, którą płaci nabywca obligacji.

Oznacza to, że inwestor sprzedający obligacje otrzymuje od kupującego swego rodzaju „wyrównanie” do poziomu należnych mu odsetek.

Przykład

Inwestor posiada obligacje korporacyjne o wartości nominalnej 1000,00 zł z kuponem w wysokości 5%, wypłacanym co pół roku. Sprzedaje obligacje na Catalyst po upływie 3 miesięcy okresu odsetkowego, w momencie kiedy na rynku są wycenione na 102,00%. Jaką cenę zapłaci kupujący obligacje? Dla uproszczenia przyjmujemy 3 miesiące = 90 dni.

Odsetki naliczone do dnia sprzedaży = 1000,00 zł * 0,05 * 90/365 = 12,33 zł

Cena rozliczeniowa (brudna) = 1000,00 zł * 102,00% + 12,33 zł = 1032,33 zł

Odpowiedź: Nabywca obligacji zapłaci sprzedającemu kwotę 1032,33 zł, tym samym sprzedający obligacje otrzymuje zwrot wartości nominalnej powiększoną o kurs rynkowy oraz należną mu część odsetek naliczonych do dnia sprzedaży.