Małe i średnie przedsiębiorstwa przyszłością NewConnect

Małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowym elementem gospodarek krajów szybko rozwijających się. Według danych udostępnianych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za blisko 3/4 polskiego PKB, generując co drugą złotówkę w gospodarce. Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2012 r. w Polsce funkcjonowało przeszło 1,79 mln aktywnych przedsiębiorców, z czego 99,8% stanowiły właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Część z tych podmiotów w niedalekiej przyszłości zapewne zwróci się po finansowanie w stronę rynku kapitałowego. Optymalnym miejscem dla małych i średnich przedsiębiorstw jest rynek NewConnect. Jest on wiodącym rynkiem alternatywnym w Europie. Zajmując drugie miejsce w Europie pod względem ilości notowanych podmiotów, z liczbą 431 spółek ustępując tylko londyńskiemu AIM, oraz szóste pod względem kapitalizacji o łącznej wartości 2 029 mln euro. Niższa pozycja NewConnect pod względem kapitalizacji jest ściśle powiązana z charakterem polskiej gospodarki opartej na mikro przedsiębiorcach w skali Europy.

Struktura organizacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stawia rynek NewConnect niejako w roli inkubatora spółek publicznych, często pozwalając młodym firmom czy wręcz start-up’om na pozyskanie finansowania udziałowego na dalszy rozwój. Co w przyszłości ma zaowocować ich przenosinami na parkiet główny. 

Przed sektorem małych i średnich przedsiębiorstw otwiera się szansa na znaczne obniżenie kosztów związanych z debiutem na NewConect, ponieważ wsparcie w pierwszych krokach ku upublicznieniu przedsiębiorstwa oferuje Unia Europejska. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 PARP będzie wdrażać system finansowania innowacyjnej działalności małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem dostępu do rynku kapitałowego. Poddziałanie 4STOCK opierać się będzie na zapewnieniu przedsiębiorcom wparcia w zakresie przygotowania przez uprawnione podmioty, między innymi autoryzowanych doradców, niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym i udziałowym.  W ramach tego poddziałania mali lub średni przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium Polski będą mogli otrzymać dofinansowanie wynoszące do 50% poniesionych kosztów usługi przygotowania dokumentacji na potrzeby wejścia na jeden z rynków GPW. Kierownictwo Giełdy Papierów Wartościowych ściśle współpracuje z PARP przy współtworzeniu zasad programu. Planowany termin ogłoszenia przez PARP konkursu o dofinansowanie to 9 grudnia 2015 roku, przy czym nabór wniosków rozpocznie się 12 stycznia 2016 roku i zakończy 31 marca 2016 roku.

Rynek NewConnect dzięki nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej ma szanse pozyskać wielu ciekawych i perspektywicznych emitentów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy mogą znacząco podnieść zarówno jakość jak i wartość samego rynku.

Autor: Tomasz Styrcula