Terminowy wykup obligacji serii F Europejskiego Funduszu Medycznego S.A.

Z przyjemnością informujemy, iż Europejski Fundusz Medyczny S.A. dokonał całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 3.456.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

Best Capital sp. z o.o. pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu obligacji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.