Wzrośnie rola Autoryzowanych Doradców

Informacje przekazywane w ramach obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych notowanych na NewConnect, stanowią dla inwestorów, akcjonariuszy, analityków podstawowe źródło informacji dotyczące spółki, jej osiągnięć i niepowodzeń. Przede wszystkim jednak dostarczają niezbędnej wiedzy o sytuacji ekonomicznej spółki, która rzutuje na jej rynkowa wycenę oraz kształtuje perspektywę i możliwość pozyskania kapitału w przyszłości.

Obecne regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek notowanych na NewConnect określa Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO, a nadzór nad ich prawidłowym wypełnianiem sprawuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 3 lipca 2016 roku obowiązujący stan prawny ulegnie poważnemu przekształceniu w skutek wejścia w życie Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie nadużyć na rynku, tzw. MAR*.  Rozporządzenie ustanawia wspólne ramy regulaminowe dla wszystkich rynków państw członkowskich w sprawie nadużyć na rynku oraz ujednolica środki mające zapobiegać nadużyciom. Integralności rynków kapitałowych Unii Europejskiej ma poprawić ochronę inwestorów oraz zwiększyć poziom zaufania wśród jego uczestników. 
Większość przepisów zawartych w MAR będzie bezpośrednio stosowane. Oznacza to, że przepisy zawarte w MAR nie będą podlegać wdrożeniu do prawa krajowego, lecz zastąpią obecne rozwiązania prawne. Zakres zmian będzie dotyczył zarówno emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym jak i ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na  rynku regulowanym, a także emitentów papierów wartościowych notowanych na NewConnect jak i ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym zmianie ulegnie treść Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, w części dotyczącej raportów bieżących. Przestanie obowiązywać klauzula zawarta w § 3 ust. 1, zobowiązująca emitentów do przekazywania w formie raportów bieżących wszystkich informacji, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację emitenta lub cenę notowanych instrumentów finansowych. W zakresie zasad, warunków i terminów przekazywania do publicznej wiadomości informacji, emitenci ASO będą podlegać bezpośrednio obowiązkom informacyjnym wynikającym z art. 17 MAR, nakazującego niezwłoczne podawanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, których definicję zawarto w art. 7 MAR.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Alternatywnego Systemu Obrotu pod względem prawidłowości wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów notowanych na NewConnect sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Za niewypełnianie lub nieprawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z MAR, emitenci ASO będą podlegać karom administracyjnym nakładanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W związku z tak licznymi zmianami w prawie oraz bezpośrednim nadzorem KNF nad rynkiem NewConnect wzrośnie rola Autoryzowanych Doradców, jako wykwalifikowanej jednostki wspomagającej emitentów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE L 173 z 12.6.2014)