Jak wygląda proces zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym od strony technicznej i formalnej?

W artykule pomijamy kwestię dotyczącą wyboru odpowiedniego emitenta. Inwestor, który dokonał już wyboru i wie w której spółce chce ulokować swoje środki powinien na początek zapoznać się z Propozycją Nabycia obligacji, w której znajdują się wszystkie istotne informacje dotyczące danej emisji (wysokość oprocentowania, termin wykupu, wysokość minimalnego zapisu, czynniki ryzyka etc.).
 
Następnym krokiem w celu dokonania inwestycji jest wypełnienie formularza zapisu na obligacje emitenta. Aby otrzymać formularz zapisu należy zgłosić się do emitenta lub firmy inwestycyjnej organizującej proces emisji obligacji. W formularzu zapisu inwestor podaje swoje dane, numer rachunku bankowego i maklerskiego oraz wpisuje ilość obligacji, które decyduje się objąć oraz kwotę jaką w związku z tym deklaruje wpłacić na konto emitenta. Formularz zapisu przesyłany jest bezpośrednio do emitenta, który weryfikuje jego poprawność.
 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli emisja jest przeprowadzana w trybie oferty publicznej informację o takich emisjach inwestor znajdzie w internecie, prasie lub innych środkach masowego przekazu. W przypadku kiedy emisja jest przeprowadzana w trybie oferty prywatnej uzyskanie informacji o warunkach oraz dostęp do propozycji nabycia i formularza zapisu jest utrudniony, ponieważ zgodnie z prawem emitent wraz z organizatorem emisji mogą skierować takie informacje maksymalnie do 149 imiennie wskazanych inwestorów. Aby uzyskać informacje o emisjach prywatnych warto zarejestrować się w serwisie Best Capital, który udostępnia wybranym inwestorom ze swojej bazy informacje o aktualnie przeprowadzanych i wartych uwagi emisjach.
 
Jeżeli inwestor otrzyma zwrotną informację od emitenta o poprawności złożenia zapisu może dokonać przelewu zadeklarowanych środków.
 
Na tym etapie zasadniczo kończą się działania inwestora. Kolejne działania leżą już po stronie emitenta, który podejmuje uchwały o przydziale danej ilości obligacji i przesyła je do poszczególnych inwestorów. Następnie obligacje są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz na giełdzie (o ile zostało to przewidziane w warunkach emisji). Po rejestracji w depozycie obligacje stają się widoczne na rachunkach maklerskich inwestorów, a odsetki z tytułu posiadanych obligacji są wypłacane inwestorom na ich rachunki bankowe za pośrednictwem KDPW.
 
Proces inwestycji w obligacje na rynku pierwotnym i wtórnym został również szczegółowo opisany w innych artykułach w serwisie pt.: „Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym” oraz „Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku wtórnym”.