Jakie są różnice między obligacjami korporacyjnymi a lokatami?

Ze względu na charakter inwestycji oraz wypłacane odsetki obligacje i lokaty bankowe często stają się przedmiotem porównań. Jednak pomimo kilku cech wspólnych, zagłębiając się w tematykę inwestowania w te dwa rodzaje instrumentów można odnaleźć na tyle istotną ilość różnic pomiędzy nimi, że stwierdzenie iż są to „podobne do siebie instrumenty” należy zdecydowanie odrzucić.

Zasadniczo jedną, podstawową cechą wspólną lokat i obligacji jest fakt, że w obu przypadkach wypłacane są odsetki dla inwestora. Jednak nawet tutaj można zauważyć różnicę, ponieważ w przypadku lokat bank wypłaca odsetki dopiero na koniec inwestycji wraz ze zwrotem wszystkich środków, natomiast w przypadku obligacji odsetki wypłacane są na konto inwestora regularnie po upływie każdego okresu odsetkowego.
 
Drugą, prawdopodobnie najistotniejszą różnicą z punktu widzenia inwestora jest wysokość oprocentowania lokat i obligacji korporacyjnych. Przeciętne oprocentowanie lokat kształtuje się na poziomie 3-4%, podczas gdy obligacje korporacyjne są oprocentowane średnio na poziomie 7-9%. Biorąc pod uwagę wartości graniczne, aktualnie lokaty oprocentowane są maksymalnie na poziomie 5,5%, podczas gdy oprocentowanie obligacji korporacyjnych może wynieść nawet 15% – oczywiście w takim przypadku będą to papiery o wysokim poziomie ryzyka, jednak na rynku można znaleźć emitentów o umiarkowanym poziomie ryzyka wyceniających swoje papiery na 10%.
 
Bezpieczeństwo to kolejna istotna różnica pomiędzy lokatami i obligacjami korporacyjnymi. Lokaty bankowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100.000 euro, a więc nawet w przypadku bankructwa banku inwestor odzyska swoje środki. W przypadku obligacji korporacyjnych takiej gwarancji nie ma, jedynym gwarantem naszej inwestycji jest sam emitent, a w przypadku jego upadłości może się okazać, że majątek nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich zobowiązań.
 
W związku z podwyższonym poziomem ryzyka inwestycja w obligacje korporacyjne wymaga większego poziomu wiedzy oraz doświadczenia w inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Inwestowanie w lokaty w zasadzie nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy ze strony inwestora. Również od strony formalnej założenie lokaty jest łatwiejsze, wszystkie formalności można załatwić na miejscu w oddziale danego banku lub przez internet. W przypadku obligacji korporacyjnych formalności nie stanowią olbrzymiego problemu, ale mimo wszystko są nieco bardziej złożone niż w przypadku lokat. Szczegóły dotyczące procesu inwestycji w obligacje korporacyjne można znaleźć w innych artykułach w serwisie Best Capital.
 
Kolejną ważną różnicę stanowi kwestia dostępności do kapitału i odsetek. Jak już zaznaczono na początku artykułu odsetki w przypadku obligacji są wypłacane w korzystniejszy sposób, ponieważ trafiają na konto inwestora po każdym okresie odsetkowym. Ponadto zaletę obligacji stanowi fakt, że mogą być przedmiotem sprzedaży, zwłaszcza jeżeli są notowane na giełdzie na rynku Catalyst. Jeżeli inwestor znajdzie się w sytuacji, w której potrzebuje szybko odzyskać zainwestowany kapitał, może pozbyć się obligacji po cenie zakupu i jednocześnie zachować wszystkie należne mu dotychczas odsetki. W przypadku lokat najczęściej wcześniejsze zerwanie umowy z bankiem oznacza utratę części lub całości odsetek.

Porównanie obligacji i lokat zostało przedstawione szerzej w artykule pt. Obligacje korporacyjne czy lokaty? Zapraszamy także do zapoznania się z innymi artykułami w serwisie Best Capital omawiającymi tematykę obligacji korporacyjnych.